AKTUALNOŚCI

    

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 
 

Obowiązek informacyjny oraz prawo pacjenta do kontroli swoich danych i uzyskania informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych

  Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, ul. I. Paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych

Dane przetwarzane są w zbiorze danych:

Zbiór danych medycznych pacjentów Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno -Położniczego  im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

Cel zbierania danych oraz udostępnianie danych: 

Szpital przetwarza dane osobowe Pacjentów w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.  

Udostępniamy dane:

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

  • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

  • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

  • Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,

  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych) pacjenci mają prawo do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych).
   

 

 

  

::  strona główna  ::  do góry  ::